Program

Blisko ludzi, aktywny w regionie

Obejrzyj wideo z otwarcia kampanii

Wstęp

Zielona Transformacja Teraz!

Zielony Plan Odbudowy składa się z trzech filarów – obszarów, na których chcę działać: gospodarczy, społeczny i środowiskowo-klimatyczny. Zamierzam oddziaływać kompleksowo na otaczającą nas rzeczywistość i pracować na rzecz nie tylko bardziej wydajnej i niskoemisyjnej gospodarki, ale też lepszych polityk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz ochrony środowiska i klimatu. Uważam, że ani aspekty społeczne, ani klimatyczne nie mogą być podporządkowane kwestiom gospodarczym. Nowe projekty i inwestycje powinny mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie będą przyczyniać się do pogorszenia zmian klimatu.

Energia

Tanie, bezpieczne i czyste źródła

Według Polskiego Alarmu Smogowego w tzw. „obwarzanku warszawskim”, czyli miejscowości zlokalizowanych wokół stolicy, poziom stężenia pyłów PM10 w powietrzu jest kilkukrotnie wyższy od tych występujących w centrum Warszawy. Szacuje się, że w obwarzanku jest ok. 40 tys. starych pieców. Proces wymiany „kopciuchów” przebiega za wolno, a rządowy program „Czyste Powietrze” jest nieskuteczny.

 

To sprawia, że mieszkańcy tych terenów płacą więcej zdrowiem i finansami za złą politykę energetyczną obecnego rządu.

 

Powinniśmy uwolnić środki unijne i rządowe na termomodernizację budynków, zmodernizować sieci przesyłowe energii elektrycznej, ułatwić proces montażu wiatraków oraz paneli fotowoltaicznych i wspierać samorządy w tworzeniu tzw. „klastrów energii„.

 

Zdecentralizowana polityka energetyczna w oparciu o OZE oraz nowoczesne rozwiązania typu SMART to tania, bezpieczna i czysta energia dla całego regionu. To dłuższe życie, lepsze zdrowie oraz zaoszczędzone pieniądze w kieszeniach Polek i Polaków.

Środowisko i klimat

Dla nas i przyszłych pokoleń

W kwestii zmian klimatu nauka jest jednoznacza. Musimy uzyskać tzw. „neutralność klimatyczną” najpóźniej do 2050 r. W innym wypadku załamią się kluczowe „punkty krytyczne” w naszym ekosystemie co doprowadzi do uruchomienia nieodwracalnego procesu: podniesienie poziomu mórz i oceanów, ekstremalne susze i powodzie, utrata bioróżnorodności, wysokie temperatury i anomalie pogodowe.

 

Nie ma zatem większego wyzwania i ważniejszej sprawy niż przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

 

W naszym regionie przede wszystkim musimy zabezpieczyć zasoby wód podziemnych. Ponad 57% powierzchni woj. mazowieckiego, mieści się w pasie o ekstremalnym i silnym zagrożeniu występowaniem suszy rolniczej. Jednocześnie w mazowieckich rzekach, jeziorach i zbiornikach aż blisko 30% obszaru ma stwierdzony silny stopień zagrożenia suszą hydrologiczną.

 

Dlatego mocno wspieram oddolną inicjatywę na rzecz ustanowienia Zielonego Pierścienia Warszawy – strefy ograniczonej zabudowy wokół stolicy, która zabezpieczy najcenniejsze tereny zielone przed zjawiskiem suburbanizacji (rozlewania się miasta pod okoliczne wsie). Min. dzięki temu poprawimy nasze możliwości retencjonowania wody i zwiększymy odporność na zjawisko suszy.

Transport

Komunikacja zbiorowa, rowerowa i piesza

Emisje z transportu stanowią 20 – 25% światowej emisji dwutlenku węgla. Wliczając produkcję samochodów, konstrukcję i renowację dróg są one przyczyną 37% wszystkich emisji. Transport zużywa 30% światowej energii. Ponadto każda nowa droga to mniej terenów biologicznie czynnych, gorsza odporność na zmiany klimatu oraz więcej pojazdów na drogach.

 

 

Mieszkańcy obwarzanka warszawskiego zbyt często nie mają wyboru. Muszą korzystać z samochodu – bo nie mają alternatyw.

 

 

Transport nie może wykluczać. Osoby niepełnosprawne, osoby starsze, dzieci i młodzież często nie mają dostępu do samochodu. Rosnące ceny ropy powodują, że wielu zwyczajnie nie stać na utrzymanie auta, a zmiany i tak idą w kierunku zrównoważonego transportu. 

 

 

Zbudowanie infrastruktury komunikacyjnej w oparciu o transport zbiorowy, rowerowy oraz pieszy – tworząc tzw. miasta 15-minutowe, to rozwiązanie, które pomoże rozwiązać wiele problemów społecznych. Podążanie za takim kierunkiem leży w naszym wspólnym interesie. 

Prawa człowieka

Wolność, równość i solidarność

Ustawa o Sądzie Najwyższym z 2017 r. narusza zasadę trójpodziału władz i zasadę praworządności. Przyjęcie tego projektu oznaczało niekonstytucyjną zmianę ustroju państwa. Upolitycznienie sądownictwa, naruszając zasadę niezawisłości i bezstronności sędziów powołanych do SN kieruję Polskę na drogę autorytaryzmu.


W ostatnich latach prawa człowieka w Polsce są systematycznie naruszane.

 

Mamy do czynienia z dehumanizacją osób LGBT+, zaostrzeniami aborcyjnymi, naruszającymi prawa kobiet oraz łamanie konwencji praw człowieka w stosunku do uchodźców. Media publiczne stały się tubą propagandową partii rządzącej, a spółki skarbu państwa maszynką finansową partii PiS.


Potrzebujemy odbudować sądownictwo w Polsce oraz wzmocnić niezależność instytucji państwowych. Kobiety powinny móc decydować o swoim ciele. Polska nie powinna stać na drodze równouprawnienia małżeństw jednopłciowych i związków partnerskich w całej UE.  Powinniśmy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie, partycypację społeczną oraz pielęgnować demokryczne wartości na każdym szczeblu administracji publicznej.